×
0905 348 539 0905 348 539 Doprava zdarma Doprava zdarma Ocenenie kvality a spoľahlivosti Ocenenie kvality a spoľahlivosti Bezpečný nákup a ochrana Vašich údajov Bezpečný nákup a ochrana Vašich údajov

Obchodné podmienky

Nákupné podmienky určujú pravidlá obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito nákupnými podmienkami. Všetky ostatné ustanovenia upravuje Obchodný zákonník.


DEFINÍCIE POJMOV

Predávajúci

Kontakt sídlo:

hAM SYSTEM s.r.o.
Bratislavská 42
911 05 Trenčín

Kontakt prevádzka - distribučný sklad:

hAM SYSTEM s.r.o.
Bratislavská 42
911 05 Trenčín

IČO: 36326852
DIČ: SK2020179909
Zapísana v OR Okresný súd Trenčín
Odd.: Sro, vložka číslo 13587/R

Pracovná doba:

Pondelok až Piatok
od 7:00 hod do 17:00 hod
tel: 0905/619755, 0905/348539

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba ak uskutoční nákup odoslaním objednávky. Objednávka: Údaje o kupujúcom a nakúpenom tovare odoslané elektronickou formou z e-shop. Nákup v obchode prostredníctvom internetu môže uskutočniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodrží dané podmienky.


NÁKUPNÉ PODMIENKY

Skratkou KZ sa rozumie kúpna zmluva.
Predaj na stránke www.predajkrmiv.sk upravuje Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

CENA TOVARU A PLATBA

Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Cena v popise pri produkte je koncová to znamená, že v cene sú zarátané všetky náklady spojené s dopravou tovaru, balné... Zákazník doma platí cenu ktorá je na popise tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

OBJEDNANIE TOVARU

Objednať cez internet možno každý tovar pri ktorom sa nachádza symbol "vložiť do košíka". Objednávka vzniká ak kupujúci vloží tovar do košíka a odošle objednávku. Kupujúci bude o prijatí objednávky a o termíne dodania tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu resp. telefonicky na základe ním v objednávke uvedeného telefónneho čísla.
Spôsob doručenia tovaru je na dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Objednávka sa považuje za platnú iba vtedy ak kupujúci uviedol skutočné a požadované údaje a náležitosti, ktoré sú potrebné na vystavenie faktúry resp. Dokladu z registračnej pokladne, poprípade na jeho kontaktovanie. Objednávka sa považuje za záväznú, ak nedôjde porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, ako aj cena za tovar. Spôsob prepravy, ako aj termín doručenia bude buď individuálne dohodnutý alebo spravidla maximálne do 48 hodín. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Na túto zmenu musí však zákazníka vopred upozorniť. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

DORUČENIE TOVARU

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov ( Slovenská pošta, kuriérska služba, iné ) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený v jeho vlastnej prevádzke, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
Osobný odber - Osobný odber je možné uskutočniť v našej prevádzke Bratislavská 42 911 05 Trenčín / areál železničnej stanice Zlatovce / Kupujúcemu bude po zaslaní objednávky poslaný tovar kuriérskou službou alebo po dohode poštou. V prípade objednávky nad 333 EUR si predávajúci vyžiada potvrdenie objednávky telefonicky.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním a zaplatením tovaru. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšom čase po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané označenia dostupnosti ( skladom, resp. nie na sklade ) orientačný charakter. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade oznámi sa kupujúcemu a po dohode sa posiela okamžite po jeho dodaní na sklad. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, dodanie k predávajúcemu zo strany jeho dodávateľa alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne cca 48 hodín, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním, teda momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovarov vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť. Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo vrátiť tovar bez udania dôvodu do siedmich dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar vrátený v lehote 14 dní stanovených zákonom musí byť nepoškodený, v pôvodnom stave a poslaný ako balík, nie dobierka. Dobierky nepreberáme.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať druh a množstvo tovaru ( vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR ) v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka. Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho očakávaniam a predstavám. Takýto tovar nebude možné považovať za oprávnenú reklamáciu.

VRÁTENIE, ODSTÚPENIE OD KZ, VÝMENA, REKLAMÁCIE A ZÁRUKA TOVARU

V súlade so zákonom má kupujúci pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od KZ do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). Kupujúcich poprosíme o následné kontaktovanie predávajúceho a uvedenie všetkých podstatných náležitostí objednávky - čísla objednávky, dátumu nákupu spolu s číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením vád zo strany kupujúceho predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Povinnosťou kupujúceho pri vrátení tovaru ( tovar objednaný, doručený a prevzatý kupujúcim ) je doloženie dokladu o zaplatení tovaru. Firma nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierky. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou resp. osobne na adrese prevádzky ul. Bratislavská 42 911 05 Trenčín. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nie je možné akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné. Reklamácie tovaru upravuje Obchodný zákonník. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Až do zaplatenia je tovar majetkom predávajúceho. Je potrebné doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení spolu s dokladom o úhrade. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnej dobe, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny dodávaných suchých krmív je 18 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné. Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 90 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. Všetky reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Stiahnuť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. Zákon č. 122/2013 Z. z. (v znení č. 84/2014 Z. z., 55/2017 Z. z.) o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia len pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.


Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č.: 046/5422 771 e-mail: tn@soi.sk

Registračné číslo informačného systému osobných údajov pre prevádzkovateľa: 20141463